Vítejte v nové realitě

Čakry planety Země

Podívejme se co zjistila o zemských čakrách Laura Weber. Ve svém článku The Locations of Earth’s Chakra Points píše:

Když jsem se rozhodla napsat reportáž o tom, kde se nalézají zemské čakry, věřila jsem, že to bude jednoduchá a jasná věc. Zjistila jsem však, že to byl špatný předpoklad.

Je několik názorových proudů, které popisují, kde se čakry na Zemi nacházejí a jak celý ley-lines systém funguje jako celek.

Základní koncept je, že jako makrokosmické zrcadlo k mikrokosmu čakerního systému v lidském těle, má Země jako živá bytost aktivní energetická centra (čakry), která jsou seřazena na základě úrovní vědomí, ekvivalentů k tělesným orgánům a také vibračních stavů. Tato centra jsou umístěna na různých posvátných místech Země.

Nejběžnější pohled na tento koncept vychází z přiložení symbolu nekonečna na rozloženou mapu světa. Z této základní křivky vycházejí komplexnější spojnice mezi hlavními vortexy a zemskými čakrami, což jsou tzv. Ley lines nebo Song lines.

Ty by měly být podobné meridiánům, akupunkturním bodům a nádí v lidském těle, které jsou také početnější a jsou sekundárními kanály energie. Také fungují v harmonii s hlavními čakerními centry, aby umožnily proudění energie.

Podle tohoto nejčastějšího pohledu je každá zemská čakra mocným místem, které slouží jako ohnisko pro záměr této čakry – například sdreční čakra na Zemi reguluje tok energií tak, aby umožnila Zemi a jejím obyvatelům prožitek nepodmíněné lásky a soucitu, zatímco kořenová čakra Země bude rezonovat s energiemi životní síly, vůle přežít, rozvíjet se a podobně. Našla jsem dvě různé představy o umístění těchto center, a zajímavé je, že obě teorie nyní ukazují na téměř stejná místa.

Zde jsou tyto dva systémy:

Systém zemských čaker Roberta Coona

Téměř všechny informace jsou dostupné online a postupně vás dovedou ke zdroji – tím je webová stránka earthchakras.org. Tento fascinující web nabízí spoustu hlubokých informací o zemských čakrách, elementálních vírech, ley-lines a podobně. Ať je berete jako teorii nebo fakt, jsou každopádně fascinující. Podle R. Coona jsou zemské čakry umístěné takto:

Kořenová (1.) čakra – Mount Shasta, Kalifornie. Červená. Syrová životní síla energetického předchůdce k přenosu do individuálních životních forem.

Sakrální (2.) čakra – jezero Titicaca, Peru (také zahrnuje Machu Picchu). Oranžová. Stvoření nových druhů a pozitivní evoluce. Vložení čisté životní síly do jednotlivce.

Solar Plexus (3.) čakra – Uluru (Kata Tjuta), Austrálie. Zlatá/žlutá. Zachování vitality Země a všech druhů na ní. Imortalizace životní síly.

Srdeční (4.) čakra – Glastonbury a Shaftesbury, Anglie. Zelená/růžová. Reprezentuje Svatý grál, případně Posvátné kopí osudu.

Krční (5.) čakra – Velká pyramida, hora Sinaj a Olivová hora, Střední východ. Modrá. Hlas obrozující se Země, naslouchání vůli Země, která musí být zvládnuta.

Třetí oko (6.) čakra – nestálá čakra, posouvá se každých 150–200 let, nyní se její umístění shoduje se srdeční čakrou. Fialová/indigová. Stěhuje se o 1/12 vzdálenosti kolem světa směrem na západ, na úsvitu každého eonu. Koncentruje nashromážděnou moudrost života na Zemi pro kolektivní posun vědomí, v souladu s astrologickými posloupnostmi.

Korunní (7.) čakra – hora Kailás, Tibet. Bílá. Vysílá pravou vůli Země a její záměr.

Mapa zemských čaker

Mapa zemských čaker dle Roberta Coona

Na obrázku můžete vidět jak si rozložení čakerního systému představuje Robert Coon. Neudeří vás na tom něco poněkud do očí? Všimla jsem si, že systém rozložení čaker je dost náhodný ve smyslu, že není rozpoznatelný žádný geometrický vzorec tohoto rozmístění. Jsou prostě rozptýlené. To je divné, protože vše stvořené vyplývá z geometrických poměrů a symetrií. Čarky v lidském těle jsou víceméně stejně vzdálené na svislé přímce reprezentované páteří a procházejí středem těla. Mám pocit, že to je důvod, který ubírá na síle této teorii. Jde to proti intuici, aby energetická mřížka Země byla geometricky přesná a čakrové body na ní byly náhodně rozházeny.

Druhá verze systému ley-lines

world_energy_map_majorchakrasandvortexes

Zjistila jsem, že druhá názorová škola založená na podobném pricipu uvádí v zásadě stejné lokality, ale některé z nich jsou přiřazeny k jiným čakrám než ve výše uvedeném systému.

V tomto případě je kořenová čakra v Ulura (Austrálie), sakrální čakra ja také v jezeře Titicaca (Peru), čakra Solar plexu v hoře Fuji (Japonsko), srdeční čakra v Haleakala (Havaj), krční čakra v Glastonsbury (Anglie), čakra třetího oka momentálně přebývá v Himalájích a korunní čakra je v hoře Shasta, Kalifornie. Tento systém je popsán Bridget Nielsen na HarmoniousEarth.org, která všechna tato posvátná místa navštívila, aby je prozkoumala a potvrdila si tuto teorii. Tento pohled na umístění čaker také potvrdil známý metafyzický učitel Bashar, channelovaný Darrylem Ankou.

Jak to tedy je? Oboje zní docela přesvědčivě.

Alternativní teorie zemských čaker

Ve svém výzkumu jsem narazila ještě na jednu teorii, kde jsou zemské čakry umístěny a proč. Tato je mnohem méně rozšířená, ale možná logičtější a přinejmenším stejně přesvědčivá.

Je založena na přímém srovnání s energetickým systémem člověka. Toroidální pole energie kolem lidského těla vtahuje a vypouští energii v sebeudržujícím proudu. Uprostřed tohoto energetického pole je centrální kanál, podél kterého je umístěno 7 hlavních čaker. Vezmeme-li toto rozložení a položíme jej na rozloženou mapu Země, v závislosti na polaritě severního a jižního pólu nám to dá barevné pruhy odpovídající čakrovým barvám zdola nahoru.

V každém vodorovném pruhu najdeme zeměpisné oblasti náležející příslušné barvě čakry. Jinými slovy jsme vytvořili mapu čakrových zón, narozdíl od přesně koncentrovaných bodů. Můžeme je zhruba rozdělit takto:

Rusko by bylo součástí kořenové/sakrální zóny, v oblasti sakrální a solar plexus čakry by byly Spojené státy, Čína, Evropa a Střední východ. Zóny poblíž rovníku by byly srdeční čakrou a mohly by zahrnovat část Indie, velkou část Afriky, Kolumbii, Peru, většinu Jižní a Střední Ameriky a pravděpodobně Havaj. Krční čakrou by byla Jižní Afrika, Brazílie, Argentina, Austrálie, Nový Zéland. A konečně čakrou třetího oka a korunní čakrou by byly nejméně osídlené oblasti jako Antarktida a Grónsko.

Zajímavé souvislosti

Stejně jako je Země protkaná komplexní sítí energetických linií, jenž je pouhým okem neviditelná, tak stejně části informací o zemských čakrách posbírané z různých zdrojů přinášejí zajímavé souvislosti, které však spíše tématu ještě přidávají na tajemnosti.

Například podle prvních dvou teorií vidíme mnoho stejných bodů, ale jak již bylo zmíněno, jsou jinak rozmístěny. Zvláště zajímavé je to, že pouze jeden ze systémů uvádí Havaj jako aktuální čakerní bod. Ale když jsem se ponořila hlouběji do materiálů Roberta Coona, nalezla jsem ještě zajímavější postřehy.

Coon píše ve své práci, že systém zemských ley-lines a energetické mřížky neobsahuje pouze čakrové body, ale také i celý systém vortexů. Podle Coona jsou 4 hlavní vortexy, podobné čakrám svým potenciálem a významem. Tyto 4 vortexy regulují a energetizují 4 základní životní elementy na naší planetě (země, oheň, voda a vzduch). A kde myslíte, že jeden z těchto bodů je? Je to Haleakala na Havaji. Je možné, že Haleakala je nezpochybnitelný silový bod, který byl jedním názorovým proudem dezinerpretován? Nebo prostě slouží více účelům?

Některé další informace o čakrách a jejich vztahu k vědomí také odhalují zajímavé synchronicity. V alternativní čakrové teorii (kterou jsem zmínila jako třetí) obsahuje třetí čakerní pás významný podíl současné lidské populace – v Číně, v zemích USA, většině Evropy a případně i Středního východu (mějte na zřeteli, že tato teorie se vyvíjí a její případné zóny jsou přibližné).

Spojitost je zde ta, že třetí čakra je jedna z čaker seskupených do nižších tří center vědomí v čakerním systému lidského těla. Nižší zde znamená, jsou to čakry fyzického těla, které řídí primárně funkce zemské zkušenosti. Třetí čakra je čakrou aktivity, názorů, intelektu a mentálního těla. Co by mohlo lépe popsat úroveň vědomí těchto industriálních zemí? Přemýšlete o tom, zda jsou USA, Čína a Evropa primárně mužské/jang, emocionálně nezralé, uvízlé v dogmatech a soutěžení, více myslící než cítící, vysoce politické, agresivní a průmyslové.

Jasnovidci byla popisována jako dominantní barva aurického pole američanů žlutá – barva solar plexu. Příznakem, že osoba žije v perspektivě třetí čakry je, že „žije ve své hlavě“.

Zdá se také velmi příznačné, že pás srdeční čakry zahrnuje většinu Afriky, část Střední a Jižní Ameriky a snad také Havaj. Původní národy těchto oblastí mají většinou štědost, pokoru a spojení se Zemí jako kulturní normu, narozdíl od národů žijících v předchozích pásech.

Která teorie je správná

To opravdu nemohu říci. Není zde žádný konsenzus, ani žádná vědecká práce, která by pomohla toto téma utřídit. Zdá se, že každá z těchto tří teorií má určitou platnost, ale není zde žádný sjednocující prvek, který by je propojil. Je možné, že také neustálý posun zemských magnetických pólů vyvolává určitý zmatek.

Cítím, že není možné vyvozovat jednoznačné závěry. Spíše se zdá, že poselství, který si máme vzít z diskuzí o zemských čakrách je: doporučení vcítit se hluboko do energetické povahy Země jako živoucí vědomé bytosti a pozorovat sami sebe jako mikroskopický odraz velkého planetárního těla, jehož jsme vyjádřením. Je to logické – máme energetický čakerní systém, který je uspořádaný, dynamický a přirozeně harmonický. A větší planetární tělo, jehož jsme součástí, je regulováno stejnými zásadami.

Můžeme se zaměřit a rezonovat s kteroukoliv čakrou této planety z libovolného místa – je to čistě otázka záměru. Nicméně pro ty z vás, kteří jste hluboce zaujeti jedním nebo všemi silovými body, zde zůstává mnoho tajemství, která čekají na prozkoumání.

V radosti
Laura Weber

Zdroj: http://ewao.com/a/1-the-locations-of-earths-7-chakra-points

Doplnění 18. 7. 2015:
Díky FB stránce Posvátná geometrie jako klíč k božství v nás zde doplňuji odkaz na stránku webu Harmonious Earth, kde Bridget Nielsen pěkně popisuje svoji teorii o umístění zemských čaker („Druhá verze systému ley-lines“ viz výše).

Doplnění 20. 7. 2015:
A další článek zabývající se zemskými čakrami: Understanding The Chakras Of Planet Earth.

Doplnění 15. 11. 2015:
Článek Ley Lines and Earth’s Chakras na serveru FractalEnlightenment.com.

2 komentáře

  1. Kateřina Freudova

    Dobrý den, ty čakry souvisí i největšími subdukční zónami země. Např.japonsko, nejhlubší mariánský příkop….San Francisko zlom San Andreas, největší zemětřesení, Hawaii, sopky, mount Kalais , subdukce i duše pod Himálaje….atd …takže to vypadá, že čakry země souvisí i s cirkumpacifickym obloukem a vulkanologii. Jinka děkuji za inspirativní článek….zaujaly mě čakry. 🙂 Kateřina Freudova

    • Váša Vaší

      Děkuji za doplnění 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

© 2024 Probuzené vědomí

Šablonu vytvořil Anders NorenNahoru ↑