Vítejte v nové realitě

Mimozemská zpráva lidstvu: Přejete si, abychom se vám ukázali?

Pokud vás název článku zaujal, bylo to z určitého důvodu a jen vám můžu jeho přečtení doporučit. Chci vám ale připomenout, že všechny přicházející informace je dobré nechat projít vlastním „skeptickým“ filtrem, a až poté se rozhodnout co z nich pro sebe akceptuji a co ne. Veškerou odpovědnost máme jen každý k sobě samému. (poznámka Váša Vaší)

Tato informace pochází od pana Jeana Edermana (49 let) z Francie, který patrně pracuje v oblasti letectví. Byl vojenským pilotem proudových stíhaček, dispečerem letového provozu a správcem letiště a má magisterský titul v oboru ekonomie. Také prohlašuje, že měl několik neobvyklých zážitků od šesti let, což později vedlo k několika pozorováním UFO a kontaktům s ET.

Jean Ederman píše: …potom, co jsem se naučil jak mentálně promítnout sebe na místo s přítomností cizích bytostí, obdržel jsem následující zprávu:

Každý z vás si přeje uplatnit svou svobodnou vůli a zkušenost štěstí. Vaše svobodná vůle závisí na znalostech, které máte, a na vaší vlastní moci. Vaše štěstí závisí na lásce, kterou dáváte a přijímáte.

Stejně jako všechny vědomé rasy v této fázi vývoje, se můžete cítit být izolováni na vaší planetě. Tento dojem vám dává specifický pohled na váš osud. Přesto jste na pokraji velkých událostí, kterých si je vědoma jen menšina. Není naší povinností změnit vaši budoucnost aniž byste se tak rozhodli. Takže berte tuto zprávu jako celosvětové referendum a vaši odpověď jako hlasování.

Ani vaši vědci, ani vaši náboženští představitelé nemluví zasvěceně o určitých nevysvětlitelných leteckých a kosmických událostech, kterých je lidstvo svědkem tisíce let. Pro poznání pravdy jí musí člověk čelit bez filtru cizích přesvědčení nebo dogmat, jakkoliv hodnověrná mohou být. Rostoucí počet anonymních výzkumníků mezi vámi zkoumá nové cesty poznání a jsou stále blíže k realitě. Dnes je vaše civilizace zaplavena oceánem informací, z nichž pouze malá část je distribuována – ta méně zneklidňující. Mějte na paměti, že to, co se v historii zdálo směšné nebo nepravděpodobné, se často stává možným a pak si to promítněte – zejména na posledních padesát let. Uvědomte si, že budoucnost bude ještě více překvapující. Objevíte nejhorší, stejně jako nejlepší.

Kdo jsme?

Stejně jako miliardy dalších v této galaxii jsme vědomé bytosti, které někteří nazývají „mimozemšťané“, i když realita je jemnější. Neexistuje žádný podstatný rozdíl mezi námi a vámi, s výjimkou určitého stupně vývoje. Stejně jako v jakékoli jiné organizované společnosti, v našich interních vztazích existuje hierarchie. Nicméně ta naše je založena na moudrosti několika ras. To, že se teď na vás obracíme se děje se souhlasem této hierarchie.

Stejně jako většina z vás, i my hledáme Nejvyšší „bytí“ nebo „stav bytí“. Proto nejsme Bozi či menší bozi, ale prakticky vám rovní v kosmickém bratrství. Fyzicky jsme od vás poněkud odlišní, ale většina z nás jsou humanoidního typu. Nejsme pouhými pozorováními; jsme Vědomím, stejně jako vy. Naše existence je realitou, ale většina z vás to ještě nebere na vědomí, protože většinu času zůstáváme neviditelní pro vaše smysly a přístroje.

Přejeme si zaplnit toto prázdno ve vaší historii. Udělali jsme toto společné rozhodnutí na naší straně, ale to nestačí – potřebujeme také to vaše. Prostřednictvím této zprávy se můžete stát těmi, co rozhodují. Vy osobně. Nemáme žádného lidského zástupce na Zemi, který by mohl vést vaše rozhodnutí.

Proč nejsme vidět?

V určitých fázích evoluce, kosmické „humanitní vědy“ objevily určité vědecké principy týkající se hmoty. Strukturovaná dematerializace a materializace jsou mezi nimi. I vaše lidstvo toho dosáhlo v několika laboratořích, v úzké spolupráci s dalšími mimozemskými tvory, za cenu nebezpečných kompromisů, které zůstávají před vámi záměrně skryté některými z vašich zástupců.

Kromě vzdušných nebo vesmírných objektů nebo jevů známých vaší vědecké komunitě jako fyzická „UFO“, existují také vícerozměrné vesmírné lodě, které mají jisté rozšířené možnosti. Mnoho lidských bytostí bylo ve vizuálním, sluchovém, hmatovém nebo psychickém kontaktu s těmito loděmi – z nichž některé, což je třeba opatrně poznamenat, jsou pod vlivem skrytých sil, které často označujeme termínem „třetí strana“. Relativní vzácnost vašich pozorování je kvůli dematerializovanému stavu těchto lodí. Neschopnost je vnímat způsobuje, že nemůžete připustit jejich existenci. To plně chápeme. Výskyt většiny pozorování je uspořádán na individuální bázi tak, že se dotýkají pouze individuálních duší, takže nemá vliv na narušení jakéhokoliv organizovaného sociálního systému. To je úmyslné ze strany různých mimozemských ras, ale z různých důvodů. Pro negativní multidimenzionální bytosti, které hrají roli při výkonu moci prostřednictvím lidské oligarchie, je diskrétnost motivována jejich touhou zůstat inkognito.

Pro nás byla diskrétnost motivována ohledem na lidskou svobodnou vůli, kterou mají lidé uplatnit pro spravování svých vlastních záležitostí tak, aby mohli dosáhnout technickou a duchovní zralost vlastními silami. Nicméně, vstup lidstva do rodiny galaktických civilizací je velmi očekávaný. Můžeme se objevit za denního světla a pomoci vám tak připojit se k této unii, ale zatím jsme to neudělali, nakolik pro příliš málo z vás je to opravdu žádoucí – z důvodu nevědomosti, lhostejnosti nebo strachu. Ani naléhavost situace by to nemohla odůvodnit.

Kdo jste vy?

Jste potomstvo mnohých tradic, které se v průběhu času vzájemně obohacovaly příspěvky jeden od druhého. Vaším cílem je sjednocení, při respektování těchto různých kořenů, k dosažení společného cíle, sjednoceného projektu. Projevy vašich kultur vás udržují odděleně, protože jim dáváte mnohem větší význam, než přiznáváte svojí podstatě. Tvar nebo forma je považována za důležitější než esence vaší přirozenosti. Pro ty, kteří vládnou, toto představuje hráz před jakýmikoliv pozitivními změnami.
Nyní jste byli vyzváni k odmítnutí ztotožnění se s formou, ale přitom respektujíc ji pro její bohatství a krásu. Pochopení vědomí ve formě nám umožňuje milovat všechny lidi v jejich rozmanitosti. Mír neznamená pouhé neválčit; spočívá v tom, čím jste se společně ve skutečnosti stali: bratrstvem.

Možnosti k dosažení tohoto cíle ubývají, ale ten, který by to mohl ještě ovlivnit, by měl být otevřen kontaktu s jinou rasou, aby mohl odrážet obraz o tom, co jste v hlubší realitě. Kromě několika výjimečných případů měly naše předchozí zásahy záměrně velmi malý vliv na vaši schopnost dělat kolektivní a individuální rozhodnutí o své vlastní budoucnosti. Toto bylo motivováno naší znalostí vašich hlubokých psychologických mechanismů. Došli jsme k závěru, že svoboda je tvořena každý den, tím jak se bytost rozvíjí, jak se postupně zbavuje omezení a setrvačností, může být čímkoliv. Nicméně, přes akce četných statečných a ochotných lidských duší, přetrvaly tyto setrvačnosti ve prospěch rostoucí, centralizované moci.

Jaká je vaše situace?

Až do nedávné doby lidstvo žilo v uspokojivé kontrole svých rozhodnutí. Ale ztrácí více a více kontrolu nad vlastním osudem, částečně kvůli rostoucímu využívání moderních technologií, které mají vliv na vaše tělo a vaši mysl, a bude nakonec mít nenávratně smrtící důsledky pro pozemské a lidské ekosystémy. Nezávisle na vaší vlastní vůli bude vaše odolnost uměle snižována a budete pomalu, ale jistě ztrácet svoji mimořádnou schopnost činit život žádoucí. Tyto plány už jsou na cestě.
Pokud nenastane kolektivní reakce velkého rozsahu, individuální akce jsou odsouzeny k neúspěchu. Přicházející období by mělo být zlomové.

Tento přelom však může být pozitivním rozchodem s minulostí na tak dlouho, jak dlouho si budete zachovávat svoji tvořivou sílu, i když v současné době žije společně s temnými záměry vašich potenciálních pánů.

Co teď? Měli byste čekat na poslední chvíli pro nalezení řešení? Měli byste předvídat, nebo podstoupit bolest?

Vaše historie nikdy nepřestala být poznamenána setkáním lidí, jejichž kontakt vyústil díky okolnostem v konflikt a dobývání. Země se nyní stala vesnicí, kde každý každého zná, ale stále přetrvávají konflikty a hrozby všeho druhu, zhoršující se v intenzitě a trvání. Jednotlivci, kteří mají mnoho potenciálních kapacit je nemůžou vykonávat s úctou. To je případ pro většinu z vás, z důvodů, které jsou v podstatě geopolitické.

Existuje vás několik miliard, ale vzdělání vašich dětí a vaše životní podmínky, stejně jako podmínky života četných zvířat a mnoha rostlin jsou pod palcem malého počtu vašich politických, finančních, vojenských a náboženských představitelů. Vaše myšlenky a názory jsou postaveny za stranické zájmy, zatímco ve stejné době vám dávají pocit, že máte úplnou kontrolu nad svým osudem – což je v podstatě realita, ale je tam dlouhá cesta mezi přáním a skutečností, kdy skutečná pravidla hry jsou udržovány skryta.

Tentokrát nejste dobyvateli. Šíření zkreslené informace je účinná strategie pro manipulaci lidských bytostí. Vyvolávání myšlenek a emocí nebo dokonce vytváření organismů, které nepatří k vám je ještě starší strategie. Velká valící se vlna je na obzoru. To s sebou nese velmi pozitivní, ale i velmi negativní potenciál. V této době úžasné příležitosti pokroku stojí bok po boku s hrozbami zničení.

Nicméně můžete vnímat jen to, co je vám ukázáno. Vyčerpání mnoha přírodních zdrojů je nevyhnutelné a žádný dlouhodobý kolektivní sanační projekt nebyl zahájen. Mechanismy vyčerpání ekosystému překročily nevratné hranice. Nedostatek zdrojů, jejichž vstupní cena se bude zvedat den po dni, a jejich nespravedlivá distribuce, přinesou bratrovražedné boje ve velkém měřítku, ze srdcí vašich měst do celých zemí.

To je důvod, proč více než kdy jindy ve vaší historii, vaše dnešní rozhodnutí přímo a významně ovlivní vaše zítřejší přežití.
Nenávist roste… ale stejně tak láska. To je to, co vás udržuje jistých ve své schopnosti nalézt řešení. Nicméně, lidské chování tvořené návyky a programy z minulosti má velkou setrvačnost, která vede do slepé uličky. Kritické množství nebylo dosaženo, zatímco práce sabotáže se provádí chytře a efektivně. Svěřujete své problémy zástupcům, jejichž zájem o všeobecné blaho nezadržitelně mizí za korporátními zájmy. Tihle zdánliví zastupitelé lidu mnohem častěji projednávají formu než obsah. Právě v okamžiku akce, prodlevy hromadí do bodu, kdy se budete muset podřídit, spíše než si moct vybrat.

Tato setrvačnost je v mnoha ohledech typická pro každou civilizaci. Jaká událost by to mohla radikálně změnit? Odkud by mělo kolektivní a sjednocující vědomí pocházet na zastavení toho slepého spěchání kupředu? Kmeny, populace a lidské národy se vždy setkávaly a ovlivňovaly se navzájem. Tváří v tvář hrozbám visícími nad lidskými rodinami, je snad na čase, aby došlo k větší interakci.

Existují dva způsoby, jak vytvořit vesmírný kontakt s jinou civilizací: prostřednictvím svých stálých volených zástupců nebo přímo běžnými jednotlivci. První způsob zahrnuje boj zájmů, druhý způsob přináší uvědomění.

První způsob byl vybrán skupinou ras motivovaných zachováním lidstva v otroctví, čímž je dosaženo kontroly nad zemskými zdroji, jejím genofondem a množstvím lidské emocionální energie.

Druhý způsob byl vybrán skupinou ras spojených se zdrojem duchovního poslání. Před několika lety jsme se představili zástupcům struktury lidské moci, ale oni odmítli naše natažené ruce na základě zájmů, které byly v rozporu s jejich strategickou vizí.

To je důvod, proč dnešní jedinci mají tuto volbu sami bez jakýchkoli zasahujících zástupců. Co jsme navrhli v minulosti těm, kterým jsme věřili, a kteří byli schopni přispět k vašemu štěstí, navrhujeme nyní vám. Nemnoho z vás si uvědomuje, že do centralizace moci ve vašem světě byly zapojeny ne-lidské bytosti a v tichosti převzaly moc. Tito tvorové nemusí nutně stát na materiální úrovni, což je přesně to, co by je mohlo učinit velmi efektivními a děsivými v blízké budoucnosti. Nicméně, také si buďte vědomi toho, že docela málo z vašich zástupců ve skutečnosti bojuje proti tomuto nebezpečí, že ne všechny mimozemské únosy jsou prováděny ve váš neprospěch a že rozpor existuje i mezi těmito rasami orientovanými na dominantní postavení.
Mír a znovusjednocení vašich národů by bylo prvním krokem k harmonii s jinými civilizacemi. To je přesně to, čemu se ti, kteří vás manipulují v zákulisí, chtějí vyhnout za každou cenu, protože přerozdělováním oni vládnou. Oni také vládnou nad těmi, kteří viditelně vládnou vám. Jejich síla vychází z jejich schopnosti vštípit nedůvěru a strach. To značně poškozuje vaši vesmírnou povahu.

Tato zpráva by nebudila zájem, pokud by vliv těchto manipulátorů nedosáhl svého vrcholu a pokud by jejich zavádějící a vražedné plány neuskutečnili během několika let od této chvíle. Jejich termíny jsou blízko a lidstvo podstoupí nebývalé obtíže v příštích deseti cyklech. Obrana proti této agresi, která nemá žádnou tvář, vyžaduje mít alespoň dostatek informací, které odkazují na řešení.

Vzhled a typ těla nebude stačit pro rozlišení dominátorů od spojenců. Ve vašem současném stavu psychického vývoje je pro vás velmi obtížné mezi nimi rozlišovat. Kromě své intuice, když nadejde čas, bude nezbytný taky trénink. Uvědomujíc si nevyčíslitelnou hodnotu svobodné vůle, nabízíme vám alternativu.

Co vám můžeme nabídnout?

Můžeme vám nabídnout ucelenější vizi vesmíru a života, konstruktivní interakce, zkušenost spravedlivých a bratrských vztahů, osvobozující technické znalosti, vymýcení utrpení, kontrolované uplatnění jednotlivých sil, přístup k novým formám energie, a konečně, lepší porozumění vědomí. Nemůžeme vám pomoci překonat vaše individuální a kolektivní obavy, nebo přinést vám zákony, které byste si nevybrali. Musíte také pracovat sami na sobě, aplikovat individuální a kolektivní úsilí o vybudování světa po jakém toužíte a projevit ducha k hledání nových obzorů.

Co bychom získali?

Pokud byste se rozhodli, že takový kontakt proběhne, radovali bychom se ze zachování bratrské rovnováhy v tomto regionu vesmíru, z plodné diplomatické výměny a měli intenzivní radost z vědění, že jste sjednoceni pro dosáhnutí toho, čeho jste schopni. Pocit radosti je silně vyhledávaným ve vesmíru pro jeho božskou energii. Jaká je otázka, kterou se vás ptáme?
PŘEJETE SI, ABYCHOM SE UKÁZALI?

Jak můžete odpovědět na tuto otázku? Pravdu duše lze číst telepaticky, takže stačí se pouze jasně zeptat sebe sama na tuto otázku a dát odpověď na ni co nejjasněji, o samotě nebo ve skupině, jak si přejete. Být v centru města nebo uprostřed pouště nemá vliv na efektivitu vaší odpovědi. ANO nebo NE.

Prostě to udělejte, jako byste mluvili k sobě, ale přemýšlejte o té zprávě. Toto je univerzální otázka, a těchto pouhých pár slov, kladených ve svém kontextu, má silný význam. To je důvod, proč byste o tom měli klidně přemýšlet, v celém svědomí. Aby se dokonale spojila vaše odpověď s otázkou, je doporučeno, abyste odpověděli po opakovaném pečlivém přečtení této zprávy.
Nespěchejte s odpovědí. Dýchejte a nechte všechnu sílu své vlastní svobodné vůle vámi proniknout. Buďte hrdí na to, co jste! A pak, nenechte váhání stát v cestě.

Každodenní problémy, které můžete mít, vás můžou oslabit. Chcete-li být sami sebou, zapomeňte na ně na pár minut. Pociťte sílu, která do vás vstoupí. Jste pod kontrolou sebe samých! Jediná myšlenka, jediná odpověď může drasticky změnit vaši blízkou budoucnost, jak v jedné cestě, tak v jiné. Na základě otázky svého vnitřního já, abychom se zjevili na vaší hmotné úrovni a za bílého dne, je vaše individuální rozhodnutí pro nás vzácné a nezbytné.

I když si můžete zvolit způsob, který nejlépe vyhovuje vám, rituály samy o sobě jsou v podstatě k ničemu. Upřímná žádost podaná vaším srdcem a vaší vlastní vůlí, bude vždy vnímána těmi z nás, kterým je odeslána. Ve vašich vlastních soukromých volbách vaší tajné vůle, bude rozhodnuto o budoucnosti.

01-Man-Universe-e1422837697395

Co je to efekt páky?

Toto rozhodnutí by mělo být provedeno co největším počtem z vás, i když se to může zdát jako menšina. Je doporučeno rozšířit tuto zprávu všemi představitelnými způsoby, v co největším počtě jazyků, k lidem kolem vás, ať už jsou, nebo nejsou otevřeni této nové vizi budoucnosti. Zkuste použít vtipnou formu nebo taky výsměch, pokud by to mohlo pomoci. Můžete si z toho dokonce otevřeně a veřejně dělat legraci, pokud vám to nějak ulehčí, ale nebuďte lhostejní, alespoň budete vykonávat svou svobodnou vůli. Zapomeňte na falešné proroky a přesvědčení, které vám byly o nás předány.

Tato žádost je jednou z nejintimnějších, o kterou vás můžeme požádat. Rozhodnout se samostatně, jako jednotlivec je vaše právo, stejně jako vaše zodpovědnost. Pasivita vede jen k absenci svobody. Obdobně, nerozhodnost není nikdy efektivní. Pokud opravdu chcete lpět na svém přesvědčení, což je něco, co chápeme, pak řekněte energicky NE. Pokud nevíte, co si vybrat, neříkejte ANO kvůli pouhé zvědavosti. Toto není show, toto je skutečný každodenní život. My existujeme. Jsme živí.

Vaše historie má mnoho okamžiků, kdy vybraní muži a ženy byli schopni ovlivnit vlákno událostí, navzdory jejich malému počtu.
Stejně jako stačí, aby malý počet převzal světskou moc na Zemi a ovlivnil budoucnost většiny, malý počet z vás může radikálně změnit svůj osud, jako odpověď na bezmocnost tváří v tvář takové setrvačnosti a takovým překážkám. Můžete usnadnit zrození lidstva do BRATRSTVA.

Jeden z vašich myslitelů jednou řekl: „Dejte mi pevný bod a já pohnu Zemí.“

Šíření této zprávy pak bude posílením tohoto vedení. Budeme jako páky několik světelných let dlouhé a vy budete mistři vzestupu Země v důsledku našeho výskytu.

Jaké by měly být důsledky kladného rozhodnutí?

Pro nás by bylo okamžitým důsledkem kolektivního kladného rozhodnutí zhmotnění mnoha lodí na obloze i na zemi. Pro vás by bylo přímým následkem rychlé opouštění mnoha „jistot“ a přesvědčení. Jednoduchý přesvědčivý vizuální kontakt by měl obrovské následky pro vaši budoucnost. Hodně znalostí by se změnilo navždy. Organizace vašich společností by byla hluboce pozdvižená navždy, ve všech oblastech činností.

Moc by se stala individuální, protože byste viděli na vlastní oči, že existujeme jako živé bytosti, a ne na základě přijetí nebo odmítnutí této skutečnosti jako tvrzení jakékoliv cizí autority. Konkrétně byste změnili měřítko svých hodnot. Nejdůležitější je pro nás to, aby lidstvo vytvořilo jednu rodinu před tímto „neznámem“, které představujeme! Nebezpečí by se pomalu mělo ztrácet, protože byste nepřímo donutili ty nežádoucí entity, které nazýváme „třetí stranou“, aby se ukázaly a zmizely. Všichni byste měli sdílet stejný název a sdílet stejné kořeny: LIDSTVO.

Později by byly možné klidné a uctivé výměny, jestliže si to někdo z vás bude přát. Prozatím však ten, kdo je hladový se nemůže smát, ten kdo je bojácný nás nemůže přivítat. Jsme smutní, když vidíme muže, ženy a děti trpět v jejich tělech a v jejich srdcích v takové míře, přestože nesou v sobě takové vnitřní světlo. Toto světlo může být vaše budoucnost.

Naše vztahy by se mohly vyvíjet v několika fázích. Nastalo by několik etap v několika letech či desetiletích: demonstrativní zjevení se našich lodí, fyzické zjevení se vedle lidských bytostí, spolupráce ve vašem technickém a duchovním vývoji, prozkoumaní částí galaxie.

V každé fázi by vám byly nabídnuty nové volby. Sami se pak můžete rozhodnout vstoupit do nových úrovní, pokud si myslíte, že je to nezbytné pro vaši vnější a vnitřní pohodu. Žádné ovlivňování by nemohlo být rozhodnuto jednostranně. Odešli bychom, jakmile byste si to kolektivně přáli.

V závislosti na rychlosti šíření poselství po celém světě, bude potřebných několik týdnů, nebo i několik měsíců, před naším „velkým zjevením se“, pokud tak bude rozhodnuto většinou těch, kteří využili schopnost své vůle si vybrat a pokud tahle zpráva obdrží potřebnou podporu. Hlavní rozdíl mezi vašimi denními modlitbami pro subjekty čistě duchovní povahy a aktuálním rozhodnutím je velmi jednoduchý: my jsme technicky vybaveni pro zhmotnění se.

Proč takové historické dilema?

Víme, že „cizinci“ jsou považováni za nepřátele tak dlouho, dokud ztělesňují „neznámo“. V první fázi emoce, které naše zjevení vytvoří, posílí vaše vztahy v celosvětovém měřítku. Jak můžete vědět, zda je náš příjezd důsledkem vašeho kolektivního výběru? Z prostého důvodu, že bychom se jinak ukázali už dávno na vaší úrovni existence. Pokud tam ještě nejsme, je to proto, že jste ještě takové rozhodnutí výslovně neudělali.

Někteří z vás by si mohli myslet, že bychom vás mohli chtít donutit věřit ve vaší úmyslnou volbu tak, aby se zdůvodnil náš příchod, i když to není pravda. Pokud by tomu tak bylo, jaký zájem bychom měli v otevřeném poskytnutí přístupu k těmto možnostem ku prospěchu co největšího počtu z vás?

Jak si můžete být jistí, že to není ještě další drobný manévr „třetí strany“ pro vaše dokonalejší zotročení? Protože se vždy efektivněji bojuje proti něčemu, co je identifikováno, než tomu, co je pořád skryto. Není terorismus, který vás nahlodává, očividný příklad? Nechť je jak chce, vy jste jediným soudcem ve vašem vlastním srdci a duši. Bez ohledu na vaši volbu, bude to váženo a respektováno.

V nepřítomnosti lidských zástupců, kteří by vás mohli případně svést do omylu, ignorujte vše o nás, stejně jako od těch, kteří vás manipulují bez vašeho souhlasu. Ve vaší současné situaci, zásady obezřetnosti, které spočívají v nesnažení se objevit nás, již nepřevládá. Nacházíte se již v Pandořině skříňce, kterou „třetí strana“ vytvořila kolem vás. Bez ohledu na vaše rozhodnutí, budete se z ní muset dostat ven.

Tváří v tvář takovému dilema, jedna nevědomost proti druhé, je třeba zeptat se své intuice. Chcete nás vidět na vlastní oči nebo chcete prostě věřit tomu, co vaši „vůdcové“ říkají? To je skutečná otázka! Po tisíce let, jednoho dne tato volba bude nevyhnutelná: volba mezi dvěma neznámými.

Proč šířit takovéto poselství mezi sebou?

Přeložte a šiřte tuto zprávu hojně. Tato akce bude mít vliv na vaši budoucnost v nevratné a historické cestě v měřítku tisíciletí. Jinak bude odložena nová příležitost vybrat si až o několik let později – alespoň jednu generaci, jestli to ta generace přežije. Nevybrat si, znamená podstoupit volbu jiných lidí. Neinformovat ostatní, znamená riskovat výsledek, který je v rozporu s něčími očekáváními. Zůstat lhostejný znamená vzdát se něčí svobodné vůle.

Je to všechno o vaší budoucnosti. Je to všechno o vaší evoluci. Je možné, že toto pozvání neobdrží váš kolektivní souhlas a bude zamítnuto. Nicméně, žádná touha jednotlivce nepřejde ve vesmíru bez povšimnutí.

Představte si náš příchod zítra. Tisíce lodí. Unikátní kulturní šok v historii dnešního lidstva. Bude pak ale příliš pozdě litovat, že jste neudělali výběr a nešířili poselství, protože tento objev bude nevratný.

My trváme na tom, že do něj nemusíte spěchat, ale přemýšlejte o tom… a rozhodněte se. Velká média nemusí mít nutně zájem šířit tuto zprávu. Je proto vašim úkolem, jako anonymních, zatím mimořádně myslících a milujících bytostí, aby ji předali dál.
Pořád jste architekti vlastního osudu…

„Přejete si, abychom se vám ukázali?“

01-Positive-Alien-Extraterrestrial-e1422837604984

Převzato z informaceodjinud.estranky.cz.

Do češtiny přeložil: MB (mitchie.stringer@gmail.co m)

Pravopis a korektury: Alue K. Loskotová.

Zdroj: worldtruth.tv.

Tento článek by si jistě zasloužil ještě mnohem pečlivější editaci překladu, ale zveřejňuji ho již v této podobě s vědomím, že jeho obsah je důležitější než forma…  V. V.

1 komentář

  1. Ilonka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

© 2024 Probuzené vědomí

Šablonu vytvořil Anders NorenNahoru ↑